Werkwijze & Tarief


Baumgardt Strafcassatie AdvocatuurOf we vinden een weg, of we maken er één
Neem vrijblijvend contact op


Werkwijze


cassatiezakenHet belang van de cliënt staat voorop.
Daar waar mogelijk zal in een procedure verweer worden gevoerd.

Bij het voeren van verweren is inspiratiebron de opvatting van de oud-vicevoorzitter van de Rechtbank Rotterdam mr. R.C. Lensink-Bosman: “Je kan als advocaat alle verweren voeren, als die verweren maar beargumenteerd worden”.  
Indien in cassatiezaken volgens het kantoor geen schriftuur (met cassatieklachten) kan worden ingediend, zal het kantoor dit de cliënt tijdig mededelen. 

Het kantoor behandelt zaken zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Tarief


Betalende zakenHet honorarium wordt berekend op basis van het aantal uren
dat aan de zaak wordt besteed, vermenigvuldigd met het eerder afgesproken uurtarief.

Het uurtarief is afhankelijk van een aantal factoren, zoals complexiteit en urgentie van de zaak. Gebrek aan draagkracht kan reden zijn voor vermindering. Het aantal uren wordt bijgehouden in tijdseenheden van 6 minuten. De specificatie wordt meegestuurd bij de (maandelijkse) (tussentijdse) declaratie. Vooraf zal in de meeste gevallen een realistische inschatting kunnen worden gemaakt van de kosten. In de meeste gevallen zal u een voorschotnota worden gestuurd. 
Ondanks de specialistische aard kan een scherp uurtarief worden
gehanteerd, door de kleinschaligheid van het kantoor en het ontbreken van overbodige overhead. 
Anders dan wel gebruikelijk is, zal het honorarium dan ook niet worden vermeerderd met een percentage kantoorkosten. 
Het honorarium wordt wel vermeerderd met de verschuldigde BTW.

Onder omstandigheden is het mogelijk een fixed-fee overeen te komen. 

Tarief


Toevoeging/Pro DeoIndien u in aanmerking wenst te komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Zie voor de voorwaarden de website rvr.org. Anders dan bij procedures bij de rechtbank of het hof, vindt in cassatie geen ‘ambtshalve’  toevoeging plaats. Dit betekent dat er altijd een aanvraagformulier moet worden ingediend. Het kantoor kan dit voor u doen, indien u het kantoor tijdig de benodigde informatie verstrekt zoals uw naam, voorletters, BSN- of vreemdelingennummer, geboorteplaats en adres. Indien u een partner heeft met wie u een huishouding voert, dan dient u ook van de partner de bovenstaande gegevens tijdig te verstrekken.  

De Raad voor Rechtsbijstand zal u de beslissing sturen. Tenzij u ten tijde van de aanvraag gedetineerd bent, zal de Raad u ook een ‘eigen bijdrage’  van (minimaal) € 152,- opleggen. 
Deze ‘eigen bijdrage’ zal door het kantoor bij u in rekening worden gebracht en dient tijdig te worden voldaan. 

Het kantoor behoudt zich het recht voor niet akkoord te gaan met het verlenen van rechtsbijstand op basis van een toevoeging. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien sprake is van een ‘second opinion’  en de eerdere advocaat al redelijk wat tijd aan de zaak heeft gespendeerd.  

Let op: het aantal zaken dat door het kantoor jaarlijks op toevoegingsbasis kan worden uitgevoerd is door de overheid gemaximeerd. Indien het kantoor op enig moment dit maximum heeft bereikt, zal het kantoor u dit terstond berichten.

Neem vrijblijvend contact op

Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274

E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Berlo: vanberlo@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


Tweets