Wat is cassatie?


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur



Indien u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof of in sommige gevallen met de uitspraak van de rechtbank, kunt u veelal beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad.








Neem vrijblijvend contact op


Cassatie


bij De Hoge Raad der Nederlanden



De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland. De procedure bij de Hoge Raad verschilt van de procedure bij het hof/de rechtbank.

De Hoge Raad stelt geen nieuw onderzoek in naar de feiten, maar zal slechts beoordelen of de procedure in feitelijke aanleg goed is verlopen en of de uitspraak voldoende is gemotiveerd. Gelet op het specifieke karakter van de
cassatieprocedure is het verplicht dat u door een advocaat wordt bijgestaan. De overheid wil in de toekomst zelfs inschakeling van een gespecialiseerde advocaat verplicht stellen. U bent bij ons kantoor aan het goede adres! 

De cassatieprocedure




Instellen cassatie



Het cassatieberoep moet in de regel worden ingesteld binnen 14 dagen na de uitspraak. De cassatieprocedure vangt aan nadat cassatie is ingesteld bij de griffie van het gerechtshof/de rechtbank waar uw zaak is behandeld. U kunt zelf beroep in cassatie instellen,
maar kunt dit ook door uw advocaat laten doen. Na het instellen van cassatie, zal het hof/de rechtbank waar de zaak het laatst heeft gediend, de stukken naar de Hoge Raad moeten zenden. Dit neemt meestal enige maanden in beslag.  

Mededeling betekening



Indien de Hoge Raad de stukken heeft ontvangen zal de Hoge Raad u hiervan op de hoogte brengen en berichten dat binnen 60 dagen na ontvangst van de brief door uw advocaat een cassatieschriftuur kan worden ingediend. 
In beschikkingszaken bedraagt deze termijn 30 dagen. U wordt geadviseerd om na het ontvangen van deze brief direct contact op te nemen met uw advocaat. 

Cassatieschriftuur



In een cassatieschriftuur kunnen klachten oftewel ‘middelen’ tegen de uitspraak van het hof/de rechtbank worden opgenomen. In een middel kan bijvoorbeeld worden aangevoerd dat de rechter wettelijke voorschriften heeft geschonden of beslissingen onvoldoende heeft gemotiveerd. De Hoge Raad stelt geen nieuw onderzoek in naar de feiten,
zodat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om in cassatie getuigen te horen of een nieuwe verklaring af te leggen.
Het is daarnaast niet mogelijk om zelf een cassatieschriftuur in te dienen, aangezien alleen een advocaat namens u een cassatieschriftuur kan indienen.  

Rechtsdag en conclusie advocaat-generaal



Nadat de cassatieschriftuur bij de Hoge Raad is ingediend, zal de Hoge Raad een rechtsdag bepalen. Op deze rechtsdag hoeft u zelf niet te verschijnen, de cassatieprocedure verloopt immers geheel schriftelijk. Op de vastgestelde datum zal de advocaat-generaal een schriftelijke conclusie of standpunt (in)nemen. In de conclusie geeft de advocaat-generaal de Hoge Raad advies over de afdoening van de zaak. De mogelijkheid bestaat om binnen 14 dagen te reageren op het advies van de advocaat-generaal door middel van een zogenoemde Borgersbrief.
Nadat de advocaat-generaal de conclusie heeft genomen, zal de Hoge Raad schriftelijk uitspraak doen. In de regel gebeurt dit zes weken nadat de advocaat-generaal een conclusie heeft genomen.

Indien de advocaat-generaal en de Hoge Raad van mening zijn dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen, zal de Hoge Raad u niet-ontvankelijk verklaren in ingestelde beroep in cassatie.

De uitspraak van de Hoge Raad



Indien de Hoge Raad constateert dat de uitspraak van de vorige rechter niet juist is, zal de Hoge Raad in de regel deze uitspraak vernietigen. In sommige gevallen doet de Hoge Raad de zaak verder zelf af. In de meeste gevallen zal de Hoge Raad de zaak echter terugwijzen naar de vorige instantie, zodat de zaak opnieuw kan worden afgedaan. In dit geval wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw vorige advocaat, zodat u samen de zaak opnieuw kunt voorbereiden. Indien u door de advocaat die u bij het hof (of rechtbank) heeft bijgestaan naar het kantoor bent doorverwezen, zal Baumgardt Strafcassatie Advocatuur u in
de nieuwe procedure niet bijstaan.. In de overige gevallen is dit wel mogelijk.

Indien de Hoge Raad van mening is dat het cassatieberoep moet worden afgewezen, zal de Hoge Raad het cassatieberoep ongegrond verklaren. Indien de Hoge Raad van mening is dat de aangevoerde klachten geen beroep in cassatie rechtvaardigen, zal de Hoge Raad u in het cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren. De uitspraak van de vorige rechter wordt hierdoor onherroepelijk.

Wat hierna?



Indien uw cassatieberoep is afgewezen, is de uitspraak van de vorige rechter definitief/onherroepelijk geworden en bestaan geen ‘gewone’ rechtsmiddelen meer. Wel kent het recht in strafzaken een aantal bijzondere procedures, te weten de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en een herzieningsprocedure. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid om gratie te verzoeken.

Indien aan u een ontnemingsmaatregel (‘Pluk ze’) is opgelegd en de uitspraak is onherroepelijk geworden, is het mogelijk om op grond van artikel 6:6:26 Sv de rechter te verzoeken het opgelegde bedrag te verminderen of kwijt te schelden. Dit is mogelijk indien
de verzoeker in een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de hand van verifieerbare gegevens aannemelijk kan maken dat sprake is van (nieuwe) feiten en omstandigheden die dienen te leiden tot vermindering of kwijtschelding van het bedrag van de in het ontnemingsgeding vastgestelde betalingsverplichting.

Indien in een klaagschriftprocedure waarin u de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen heeft verzocht de beschikking van de rechtbank onherroepelijk is geworden, kunt u in het geval van nieuwe feiten een nieuw klaagschrift indienen. U zult in dit geval contact dienen op te nemen met de advocaat die u bij de rechtbank heeft bijgestaan.

Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274

E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Berlo: vanberlo@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


Tweets